СТАТУТ

Срібненської загальноосвітньої школи

І- ІІ ступенів

Крупецької сільської ради

Радивилівського району

Рівненської області

1. Загальні положення

1.1. Срібненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області (далі іменується – заклад) знаходиться у власності Крупецької обєднаної територіальної громади в особі Крупецької сільської ради. Скорочена назва закладу – Срібненська ЗОШ І-ІІ ст.

1.2. Юридична адреса закладу: 35542, Рівненська область, Радивилівський район, село Срібне, вулиця Шкільна, будинок № 59, телефон № 2-74-82.

1.3. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства та може мати самостійний баланс.

1.4. Засновником закладу є Крупецька об’єднана територіальна громада Радивилівського району Рівненської області в особі Крупецької сільської ради. Оперативне управління закладом та майновим комплексом здійснює відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради.

1.5. Срібненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області є правонаступником усіх прав та обов’язків Срібненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Радивилівської районної ради Рівненської області.

1.6. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту.

Головним завданням закладу є:

· забезпечення реалiзацiї права громадян на повну загальну середню освiту;

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i звичаїв, державної та рiдної мови, національних цiнностей українського народу та iнших народiв i нацiй;

· формування i розвиток соцiально зрiлої, творчої особистостi з усвiдомленою громадянською позицією, почуттямнаціональної самосвiдомостi, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнiв поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;

· розвиток особистостi учня, його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду;

· реалiзацiя права учнiв на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних переконань;

· виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я iнших громадян як найвищої соцiальної цiнностi, формування засад здорового способу життя, збереження i змiцнення фiзичного та психiчного здоров'я учнiв;

· створення умов для оволодiння системою наукових знань про природу, людину i суспiльство.

1.7. Заклад у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законами України "Про освiту", "Про загальну середню освiту", iншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами МОН, iнших центральних органiв виконавчої влади, рiшеннями мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України та власним Статутом.

1.8. Заклад самостiйно приймає рiшення i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Заклад несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:

· безпечнi умови освiтньої дiяльностi;

· дотримання державних стандартiв освiти;

· дотримання договiрних зобов'язань з iншими суб'єктами освiтньої, виробничої, наукової дiяльностi, у тому числі зобов'язань за мiжнародними угодами;

· дотримання фiнансової дисциплiни.

1.10. У закладi визначена державна мова навчання.

1.11. Заклад має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацiю;

· визначати форми, методи i засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням iз власником (засновником);

· визначати варiативну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти i впроваджувати експериментальнi та iндивiдуальнi робочi навчальнi плани;

· спiльно з вищими навчальними закладами, науково-дослiдними iнститутами та центрами проводити науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

· використовувати рiзнi форми морального i матеріального заохочення до учасникiв навчально-виховного процесу;

· бути розпорядником рухомого i нерухомого майна згiдно з законодавством України та власним статутом;

· отримувати кошти i матерiальнi цiнностi вiд органiв виконавчої влади, юридичних i фiзичних осiб;

· залишати у своєму розпорядженнi i використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

· розвивати власну соцiальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лiкувально-профiлактичних i культурних пiдроздiлiв.

1.12. Класи у закладi формуються за погодженням з відділом освіти згiдно з нормативами їх наповнюваностi, встановленими законодавством, з урахуванням наявностi примiщень, що вiдповiдають санiтарно-гiгiєнiчним вимогам для здiйснення навчально-виховного процесу, та вiдповiдно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до закладу.

1.13. Заклад формує класи з урахуванням демографiчної ситуацiї, а в разi, коли кiлькiсть дiтей менша за визначену нормативами їх наповнюваностi, - органiзують заняття в класах-комплектах або за iндивiдуальною формою навчання.

1.14. З урахуванням потреб населення та мiсцевих умов заклад приймає рiшення про створення груп продовженого дня з частковим або повним утриманням учнiв за рахунок власника.

Заклад приймає рiшення про створення класiв з поглибленим вивченням предметiв, спецiальних та iнклюзивних класiв для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами за погодженням з відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецькеої сільської ради.

1.15. З урахуванням освiтнiх запитiв населення, кадрового забезпечення та матерiально-технiчної i методичної бази заклад органiзує навчання в старшiй школi за одним або кiлькома профiльними напрямами.

1.16. З метою здiйснення профорiєнтацiйної роботи, профiльного, трудового та професiйного навчання заклад може направляти учнiв шкiл до мiжшкiльних навчально-виробничих комбiнатiв. Заклад i комбiнат узгоджують порядок спiльної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад бере участь у комплектуваннi груп, здiйснює систематичний контроль за вiдвiдуванням учнями навчальних занять у комбiнатi, їх успiшнiстю.

1.17. Iндивiдуальне навчання та навчання екстерном у закладi органiзовуються вiдповiдно до положень про iндивiдуальне навчання та екстернат у системi загальної середньої освiти, затверджених МОН.

1.18. Подiл класiв на групи для вивчення окремих предметiв у закладi здiйснюється згiдно з нормативами, встановленими МОН.

2. Зарахування учнiв до закладу та їх відрахування

2.1. Мiсцевi органи виконавчої влади або органи мiсцевого самоврядування закрiплюють за закладом вiдповiдну територiю обслуговування i до початку навчального року беруть на облiк учнiв, якi мають їх вiдвiдувати.

2.2. Зарахування учнiв до всiх класiв здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.

2.3. Керiвник закладу зобов'язаний вжити заходiв до ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнiв до закладу здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керiвника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв.

2.5. Iноземнi громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.

2.6. Переведення учнiв закладу до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому МОН.

У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.

У разi переходу учня до iншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освiти у межах населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до закладу заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого навчального закладу.

3. Органiзацiя навчально-виховного процесу

3.1. Навчально-виховний процес у закладi здiйснюється вiдповiдно до робочих навчальних планiв, складених на основi типових навчальних планiв, затверджених МОН.

У робочому навчальному планi закладу з урахуванням його типу та профiлю навчання конкретизується варiативна частина державних стандартiв освiти.

Iндивiдуалiзацiя i диференцiацiя навчання у закладi забезпечуються шляхом реалiзацiї iнварiантної та варiативної частини.

3.2. Робочi навчальнi плани закладу затверджуються відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради.

3.3. Заклад забезпечує вiдповiднiсть рiвня загальної середньої освiти державним стандартам освiти, єднiсть навчання i виховання.

3.4. Заклад працює за навчальними програмами, пiдручниками, посiбниками, що мають вiдповiдний гриф МОН, i забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступенi навчання вiдповiдно до вiкових особливостей та природних здiбностей дiтей.

3.5. Заклад обирає форми, засоби i методи навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України "Про освiту", "Про загальну середню освiту" та свого Статуту з урахуванням специфiки закладу, профiлю та iнших особливостей органiзацiї навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес у закладi здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формою навчання.

3.7. Вiдповiдно до поданих батьками або особами, якi їх замiнюють, заяв заклад за погодженням з відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8. Заклад може виконувати освiтнi програми i надавати платнi послуги на договiрнiй основi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мiнфiном та Мiнекономiки.

3.9. Навчальний рiк у закладi починається 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року.

3.10. Структура навчального року (тривалiсть навчальних занять, подiл на чвертi, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради.

3.11. Загальна тривалiсть канiкул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днiв.

3.12. Тривалiсть урокiв у закладi становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) - 45 хвилин.

Змiна тривалостi урокiв допускається за погодженням з відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради та державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

3.13. Для учнiв 5-9-х класiв допускається проведення пiдряд двох урокiв пiд час лабораторних i контрольних робiт, написання творiв, а також урокiв трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.14. Заклад може обрати iншi, крiм уроку, форми органiзацiї навчально-виховного процесу. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріативної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предмет).

3.15. Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (пiсля другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.16. Розклад урокiв складається вiдповiдно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогiчних та санiтарно-гiгiєнiчних вимог i затверджується керiвником закладу.

3.17. Вiдволiкання учнiв вiд навчальних занять для провадження iнших видiв дiяльностi забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством).

3.18. Залучення учнiв до видiв дiяльностi, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють.

3.19. Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв.

Домашнi завдання учням 1-х класiв не задаються.

4. Оцiнювання навчальних досягнень учнiв

4.1. Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв закладiв визначаються МОН.

4.2. Облiк навчальних досягнень учнiв протягом навчального року здiйснюється у класних журналах, iнструкцiї про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної дiяльностi за рiк заносяться до особових справ учнiв.

4.3. У першому класi дається словесна характеристика знань, умiнь i навичок учнiв. За рiшенням педагогiчної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умiнь i навичок учнiв другого класу.

У наступних класах оцiнювання здiйснюється вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв.

4.4. Заклад може використовувати iншi системи оцiнювання навчальних досягнень учнiв за погодженням з відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради. При цьому оцiнки з навчальних предметiв за семестри, рiк, результати державної пiдсумкової атестацiї переводяться у бали вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв.

4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах закладу завершується державною пiдсумковою атестацiєю. Змiст, форма i порядок державної пiдсумкової атестацiї визначаються МОН.

В окремих випадках учнi за станом здоров'я або з iнших поважних причин можуть бути звiльненi вiд державної пiдсумкової атестацiї у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

4.6. Учнi початкової школи, якi протягом одного року навчання не засвоїли програмний матерiал, за поданням педагогiчної ради та згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють) направляються для обстеження фахiвцями вiдповiдної психолого-медико-педагогiчної консультацiї. За висновками зазначеної консультацiї такi учнi можуть продовжувати навчання в спецiальних школах (школах-iнтернатах) або навчатися за iндивiдуальними навчальними планами i програмами за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).

4.7. Учнi початкової школи, якi через поважнi причини (хвороба, iншi обставини) за результатами рiчного оцiнювання не засвоїли скориговану до iндивiдуальних здiбностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишенi для повторного навчання у тому самому класi за рiшенням педагогiчної ради та за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).

4.8. За результатами навчання учням видається вiдповiдний документ (табель, свiдоцтво про базову загальну середню освiту. Атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документiв про базову та повну загальну середню освiту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

4.9. Учням, якi закiнчили основну школу (9-й клас), видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту.

Свiдоцтво про базову загальну середню освiту дає право на вступ до школи III ступеня, професiйно-технiчного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рiвня акредитацiї.

4.10. Учням, які закінчили старшу школу 11-й (12-й) клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.10. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класiв, якi не атестованi хоча б з одного предмета, видається табель успiшностi.

Учнi, якi не отримали документи про освiту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.11. За вiдмiннi успiхи в навчаннi учнi 2-8-х, 10-х (11-х) класiв можуть нагороджуватися похвальним листом "За високi досягнення у навчаннi", а випускники закладiв III ступеня - похвальною грамотою "За особливi досягнення у вивченнi окремих предметiв", медалями - золотою "За високi досягнення у навчаннi" або срiбною "За досягнення у навчаннi". За вiдмiннi успiхи в навчаннi випускникам закладу II ступеня видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту з вiдзнакою. Порядок нагородження учнiв за вiдмiннi успiхи у навчаннi встановлюється МОН.

4.12. Свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестати про повну загальну середню освіту та вiдповiднi додатки до них реєструються у книзі облiку та видачi зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачi випускникам свiдоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листiв здiйснюється МОН, iншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать заклади, відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради.

5. Виховний процес у закладах

5.1. Виховання учнiв у закладах здiйснюється пiд час проведення урокiв, в процесi позаурочної та позашкiльної роботи.

5.2. Цiлi виховного процесу в закладі визначаються на основi принципiв, закладених у Конституцiї та законах України, iнших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі забороняється утворення та дiяльнiсть органiзацiйних структур полiтичних партiй, а також релiгiйних органiзацiй i воєнiзованих формувань.

Примусове залучення учнiв закладiв до вступу в будь-якi об'єднання громадян, громадськi, громадсько-полiтичнi, релiгiйнi органiзацiї i воєнiзованi формування, а також до дiяльностi в зазначених органiзацiях, участi в агiтацiйнiй роботi та полiтичних акцiях забороняється.

5.4. Дисциплiна в закладі дотримується на основi взаємоповаги усiх учасникiв навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрiшнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методiв фiзичного та психiчного насильства до учнiв забороняється.

6. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладi є учнi, педагогiчнi працiвники, психологи, бiблiотекарi, iншi спецiалiсти закладу, керiвники, батьки або особи, якi їх замiнюють.

6.2. Статус, права та обов'язки учасникiв навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освiту", "Про загальну середню освiту", iншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, статутом, правилами внутрiшнього розпорядку закладу.

6.3. Учень - особа, яка навчається i виховується в закладi.

6.4. Учнi закладу мають гарантоване державою право на:

· доступнiсть i безоплатнiсть повної загальної середньої освiти у закладi;

· вибiр певного закладу, форми навчання, профiльного напряму, факультативiв, спецкурсiв, позакласних занять;

· безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi;

· користування навчально-виробничою, науковою, матерiально-технiчною, культурно-спортивною, корекцiйно-вiдновною та лiкувально-оздоровчою базою закладу;

· участь в рiзних видах навчальної, науково-практичної дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах тощо;

· отримання додаткових, у тому числi платних, навчальних послуг;

· перегляд результатiв оцiнювання навчальних досягнень з усiх предметiв iнварiантної та варiативної частини;

· участь в роботi органiв громадського самоврядування закладу;

· участь в роботi добровiльних самодiяльних об'єднань, творчих студiй, клубiв, гурткiв, груп за iнтересами тощо;

· повагу людської гiдностi, вiльне вираження поглядiв, переконань;

· захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного i фiзичного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують їх права, принижують честь i гiднiсть.

6.5. Учнi закладу зобов'язанi:

· оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками в обсязi не меншому, нiж визначено Державним стандартом загальної середньої освiти;

· пiдвищувати свiй загальний культурний рiвень;

· брати участь у пошуковiй та науковiй дiяльностi, передбаченiй навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

· дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь i гiднiсть iнших учнiв та працiвникiв;

· виконувати вимоги педагогiчних та iнших працiвникiв закладу вiдповiдно до статуту та правил внутрiшнього розпорядку закладу;

· брати участь у рiзних видах трудової дiяльностi;

· дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна iнших учасникiв навчально-виховного процесу;

· дотримуватися вимог статуту, правил внутрiшнього розпорядку закладу;

· дотримуватися правил особистої гiгiєни.

6.6. Учнi закладу залучаються за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до самообслуговування, рiзних видiв суспiльно корисної працi вiдповiдно до статуту i правил внутрiшнього розпорядку з урахуванням вiку, статi, фiзичних можливостей.

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язкiв, порушення статуту, правил внутрiшнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення вiдповiдно до закону.

6.8. Педагогiчним працiвником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вiдповiдну педагогiчну освiту, належний рiвень професiйної пiдготовки, забезпечує результативнiсть та якiсть своєї роботи, фiзичний та психiчний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професiйнi обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освiти.

6.9. До педагогiчної дiяльностi у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелiк медичних протипоказань щодо провадження педагогiчної дiяльностi встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду, звiльнення з посади педагогiчних та iнших працiвникiв закладу, iншi трудовi вiдносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освiту" та iншими законодавчими актами.

Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв визначається вiдповiдно до законодавства керiвником закладу i затверджується відділом освіти.

Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогiчного працiвника.

Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається лише в разi змiни кiлькостi годин для вивчення окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.11. Керiвник закладу призначає класних керiвникiв, завiдуючих навчальними кабiнетами, майстернями, навчально-дослiдними дiлянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрiшнього розпорядку та статутом закладу.

6.12. Не допускається вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв крiм випадкiв, передбачених законодавством.

Залучення педагогiчних працiвникiв до участi у видах робiт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та iншими документами, що регламентують дiяльнiсть навчального закладу, здiйснюється лише за їх згодою.

6.13. Педагогiчнi працiвники закладу пiдлягають атестацiї вiдповiдно до порядку, встановленого МОН.

За результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв визначається їх вiдповiднiсть займанiй посадi, присвоюється квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої, першої, вищої категорiї) та може бути присвоєно педагогiчне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - органiзатор - методист" та iншi.

6.14. Педагогiчнi працiвники закладу мають право:

· самостiйно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкiдливi для здоров'я учнiв;

· брати участь у роботi методичних об'єднань, нарад, зборiв закладу та iнших органiв самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з органiзацiєю навчально-виховної роботи;

· обирати форми та здiйснювати пiдвищення своєї квалiфiкацiї; навчатися у вищих навчальних закладах i закладах системи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;

· проходити атестацiю для здобуття вiдповiдної квалiфiкацiйної категорiї та отримувати її в разi успiшного проходження атестацiї;

· проводити в установленому порядку науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити керiвництву закладу i відділу освіти пропозицiї щодо полiпшення навчально-виховної роботи;

· на соцiальне i матерiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства;

· об'єднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших об'єднань громадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;

· порушувати питання захисту прав, професiйної та людської честi i гiдностi.

6.15. Педагогiчнi працiвники закладу зобов'язанi:

· забезпечувати належний рiвень викладання навчальних дисциплiн вiдповiдно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освiти;

· контролювати рiвень навчальних досягнень учнiв;

· нести вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть оцiнювання навчальних досягнень учнiв критерiям оцiнювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнiв до вiдома дiтей, батькiв, осiб, що їх замiнюють, керiвника навчального закладу;

· сприяти розвитку iнтересiв, нахилiв та здiбностей дiтей, а також збереженню їх здоров'я;

· виховувати повагу до державної символiки, принципiв загальнолюдської моралi;

· виконувати статут закладу, правила внутрiшнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

· брати участь у роботi педагогiчної ради;

· виховувати в учнiв шанобливе ставлення до батькiв, жiнок, старших за вiком осiб; повагу до народних традицiй та звичаїв, духовних i культурних надбань народу;

· готувати учнiв до самостiйного життя з дотриманням принципiв взаєморозумiння, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;

· дотримуватися педагогiчної етики, моралi, поважати особисту гiднiсть учнiв та їх батькiв;

· постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, рiвень загальної i полiтичної культури;

· виконувати накази i розпорядження керiвника навчального закладу, органiв управлiння освiтою;

· вести вiдповiдну документацiю.

6.16. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують статут, правила внутрiшнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язкiв, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з роботи згiдно iз законодавством.

6.17. Права i обов'язки iнших працiвникiв та допомiжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрiшнього розпорядку закладу.

6.18. Батьки учнiв та особи, якi їх замiнюють, мають право:

· обирати навчальний заклад та форми навчання i виховання дiтей;

· створювати батькiвськi громадськi органiзацiї та брати участь в їх дiяльностi, обирати i бути обраними до батькiвських комiтетiв та органiв громадського самоврядування;

· звертатися до органiв управлiння освiтою, керiвника закладу i органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;

· приймати рiшення про участь дитини в науковiй, спортивнiй, трудовiй, пошуковiй та iнновацiйнiй дiяльностi закладу;

· брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiї навчально-виховного процесу та змiцнення матерiально-технiчної бази закладу;

· на захист законних iнтересiв дiтей в органах громадського самоврядування закладу та у вiдповiдних державних, судових органах.

6.19. Батьки та особи, якi їх замiнюють, є вiдповiдальними за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти, їх виховання i зобов'язанi:

· створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання;

· забезпечувати дотримання дiтьми вимог статуту закладу;

· поважати честь i гiднiсть дитини та працiвникiв закладу;

· постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;

· виховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, сiм'ї, державної та рiдної мов; повагу до нацiональної iсторiї, культури, цiнностей iнших народiв;

· виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.

6.20. У разi невиконання батьками та особами, якi їх замiнюють, обов'язкiв, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про вiдповiдальнiсть таких осiб, у тому числi позбавлення їх батькiвських прав.

7. Управлiння закладом

7.1. Керiвництво закладом здiйснює його директор. Керiвником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогiчну освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш як три роки, успiшно пройшов атестацiю керiвних кадрiв навчальних закладiв у порядку, встановленому МОН.

7.2. Керiвник закладу призначається на посаду шляхом укладання контракту та звiльняється з посади відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради. Його заступники призначаються на посаду та звiльняються з посади відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради згiдно iз законодавством.

7.3. Керiвник закладу:

· здiйснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує рацiональний добiр i розстановку кадрiв, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;

· органiзовує навчально-виховний процес;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, якiстю знань, умiнь та навичок учнiв;

· вiдповiдає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;

· створює необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, вимог технiки безпеки;

· розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

· пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;

· сприяє залученню дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй до навчально-виховного процесу, керiвництва учнiвськими об'єднаннями за iнтересами;

· забезпечує реалiзацiю права учнiв на захист вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;

· вживає заходiв до запобiгання вживанню учнями алкоголю, наркотикiв;

· контролює органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв;

· видає у межах своєї компетенцiї накази та розпорядження i контролює їх виконання;

· щороку звiтує про свою роботу на загальних зборах (конференцiях) колективу.

7.4. Керiвник закладу є головою педагогiчної ради - постiйно дiючого колегiального органу управлiння закладом.

7.5. Засiдання педагогiчної ради проводяться у мiру потреби, але не менш як чотири рази на рiк.

7.6. Педагогiчна рада розглядає питання:

удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи закладу;

варiативної складової робочого навчального плану;

переведення учнiв до наступного класу i їх випуску, видачi документiв про вiдповiдний рiвень освiти, нагородження за успiхи у навчаннi;

пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, розвитку їх творчої iнiцiативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i передового педагогiчного досвiду;

участi в iнновацiйнiй та експериментальнiй дiяльностi закладу, спiвпрацi з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матерiального заохочення учнiв та працiвникiв закладу;

морального заохочення батькiв та осiб, що їх замiнюють, та громадських дiячiв, якi беруть участь в органiзацiї навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi учнiв, працiвникiв закладу за невиконання ними своїх обов'язкiв;

педагогiчна рада розглядає також iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю закладу.

7.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальнi збори (конференцiя) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рiк.

Порядок скликання, повноваження, чисельнiсть, склад загальних зборiв (конференцiї) колективу визначаються статутом закладу i колективним договором.

Загальнi збори (конференцiя) заслуховують звiт директора про здiйснення керiвництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економiчної i фiнансово-господарської дiяльностi закладу.

7.8. У закладi за рiшенням загальних зборiв (конференцiї) можуть створюватися i дiяти рада закладу, дiяльнiсть якої регулюється її положенням, а також пiклувальна рада, учнiвський комiтет, батькiвський комiтет, методичнi об'єднання, комiсiї, асоцiацiї, положення про якi розробляє i затверджує МОН.

До складу ради закладу обираються представники педагогiчного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступеня, батькiв i громадськостi.

Члени пiклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференцiях). Склад пiклувальної ради формується з представникiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй, навчальних закладiв та окремих громадян.

Пiклувальна рада вживає заходiв до змiцнення матерiально-технiчної i навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фiнансування закладу, полiпшення умов для органiзацiї навчально-виховного процесу, стимулювання творчої працi педагогiчних працiвникiв.

8. Матерiально-технiчна база та фiнансово-господарська діяльність

8.1. Матерiально-технiчна база закладу включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi.

8.2. Майно, закрiплене за закладом, належить закладу на правах оперативного управлiння та не може бути вилученим у нього, якщо iнше не передбачено законодавством.

8.3. Фінансування закладу здійснюється відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради відповідно до законодавства.

8.4. Фiнансово-господарська дiяльнiсть закладу проводиться вiдповiдно до Бюджетного кодексу України, Законiв України "Про освiту", "Про загальну середню освiту" та iнших нормативно-правових актiв.

8.5. Джерелами фiнансування закладу є:

кошти вiдповiдного бюджету у розмiрi, передбаченому нормативами фiнансування загальної середньої освiти для забезпечення навчального процесу в обсязi, визначеному Державним стандартом загальної середньої освiти;

кошти, отриманi за надання платних послуг;

доходи вiд реалiзацiї продукцiї навчально-виробничих майстерень, навчально-дослiдних дiлянок, пiдсобних господарств, вiд передачi в оренду примiщень, споруд, обладнання;

благодiйнi внески юридичних та фiзичних осiб;

iншi джерела, не забороненi законодавством.

8.6. Порядок дiловодства i бухгалтерського облiку в закладi визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та iнших центральних органiв виконавчої влади, до сфери управлiння яких належить заклад. За рiшенням засновника закладу бухгалтерський облiк може здiйснюватися самостiйно або через централiзовану бухгалтерiю.

8.7. Заклад має право згiдно iз законодавством придбавати та орендувати необхiдне обладнання та iншi матерiальнi ресурси, користуватися послугами пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, фiнансувати за рахунок власних коштiв заходи, що сприяють полiпшенню соцiально-побутових умов працiвникiв закладу.

8.8. Звiтнiсть про дiяльнiсть закладу ведеться вiдповiдно до законодавства.

9. Мiжнародне спiвробiтництво

9.1. Заклад за наявностi належної матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази, вiдповiдного фiнансування має право проводити мiжнародний учнiвський та педагогiчний обмiн у рамках освiтнiх програм, проектiв, встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв'язки з мiжнародними органiзацiями та освiтнiми асоцiацiями.

Заклад має право вiдповiдно до законодавства укладати договори про спiвробiтництво з навчальними закладами, науковими установами, пiдприємствами, органiзацiями, громадськими об'єднаннями iнших країн.

9.2. Участь закладу у мiжнародних програмах, проектах, учнiвському та педагогiчному обмiнi здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

10. Контроль за дiяльнiстю закладу

10.1. Державний контроль за дiяльнiстю закладу здiйснюється з метою забезпечення реалiзацiї єдиної державної полiтики у сферi загальної середньої освiти.

10.2. Державний контроль за дiяльнiстю закладу здiйснюють МОН, iншi центральнi органи виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать заклади, Державна iнспекцiя навчальних закладiв при МОН, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування i відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради.

10.3. Основною формою державного контролю за дiяльнiстю закладу є державна атестацiя закладу, яка проводиться не рiдше нiж один раз на десять рокiв у порядку, встановленому МОН.

10.4. Позачергова атестацiя проводиться, як виняток, лише за рiшенням МОН за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради.

10.5. Атестованому закладу, що здiйснює пiдготовку за рiвнем базової або повної загальної середньої освiти, пiдтверджується право видачi документiв про освiту державного зразка.

10.6. Заклад, результати дiяльностi якого та/або умови органiзацiї навчально-виховного процесу не вiдповiдають установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо такого закладу приймається рiшення про проведення повторної атестацiї через один - два роки або змiни типу, реорганiзацiї чи лiквiдацiї вiдповiдно до законодавства.

10.7. У перiод мiж атестацiєю проводяться перевiрки (iнспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною дiяльнiстю. Змiст, види i перiодичнiсть таких перевiрок визначаються залежно вiд стану навчально-виховної роботи, але не частiше як два рази на рiк. Перевiрки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником (власником) вiдповiдно до законодавства.

11. Внесення змін і доповнень

11.1. Зміни і доповнення до Статуту закладу відділом освiти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради у порядку визначеному чинним законодавством.

11.2. Зміни і доповнення, внесені в Статут, є його невід’ємною частиною і вступають в силу з моменту їх державної реєстрації.

12. Реорганізація або ліквідація закладу

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає засновник (власник).

Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником (власником) або уповноваженим ним органом, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління закладом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику (власнику).

11.3. У випадку реорганізації права та обов’язки навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 315

Коментарi